Algemene- en bijzondere voorwaarden gekoppelde reisarrangementen geldig vanaf 1-7-2018

Algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor Gekoppelde Reisarrangementen

Artikel 1:  Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op gekoppelde reisarrangementen die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Definitie

Er is sprake van een gekoppeld reisarrangement indien ten minste twee verschillende soorten reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie worden aangekocht, die echter geen pakketreis vormen en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met de verschillende reisdienstverleners, waarbij een professioneel:

  1. a) tijdens één bezoek aan of contactmoment met het eigen verkooppunt het apart selecteren en apart betalen van elke reisdienst door de reiziger faciliteert, of
  2. b) op gerichte wijze de aankoop van ten minste één aanvullende reisdienst bij een andere professioneel faciliteert waarbij uiterlijk vierentwintig uur na de bevestiging van de boeking van de eerste reisdienst een overeenkomst met die andere professioneel wordt gesloten.

Artikel 3: Informatie aan de reiziger vooraleer een gekoppeld reisarrangement tot stand komt

De professioneel die een gekoppeld reisarrangement faciliteert verstrekt de reiziger de wettelijk voorgeschreven standaardinformatie en wijst hem op de volgende informatie:

  1. Dat de reiziger geen pakketreis heeft afgesloten en elke dienstverlener aansprakelijk is voor de goede contractuele uitvoering van zijn eigen diensten
  2. Dat de reiziger aanspraak kan maken op bescherming bij insolventie.

Artikel 4: Gevolgen van de niet naleving van de informatieverplichting

Indien de professioneel die gekoppelde reisdiensten faciliteert geen correcte informatie heeft gegeven, zijn de rechten en de verplichtingen van een pakketreis van toepassing, behoudens voor prijswijzigingen en wijzigingen van de pakketreis.

Artikel 5: Informatie door de reiziger

5.1: De persoon die het gekoppeld reisarrangement afsluit, moet aan de professionelen alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

5.2: Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de professioneel, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Insolventie

Professionelen die gekoppelde reisarrangementen faciliteren stellen zekerheden voor de terugbetaling van alle bedragen die zij ontvangen van reizigers, voor zover een reisdienst, die deel uitmaakt van een gekoppeld reisarrangement ten gevolge van hun insolventie niet wordt verleend. Indien deze professionelen de partij zijn die voor het passagiersvervoer verantwoordelijk is, dekt de zekerheid ook de repatriëring van de reiziger.

Artikel 7: Aansprakelijkheid voor boekingsfouten

7.1 : De professioneel is aansprakelijk voor elke fout:

– door technische gebreken in het boekingssysteem die aan hem te wijten is

– die hij tijdens het boekingsproces maakt, indien hij heeft aanvaard de boeking van reisdiensten te regelen.

7.2: Een professioneel is niet aansprakelijk voor boekingsfouten die aan de reiziger te wijten zijn of die door onvermijdbare en buitengewone omstandigheden worden veroorzaakt.

Artikel 8: Klachtenregeling

De professioneel verstrekt aan de reiziger informatie over de interne klachtenbehandeling.

Artikel 9: Verzoeningsprocedure

9.1

Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

9.2

Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

9.3

Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.

9.4

Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

9.5

Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 10: Arbitrage of rechtbank

10.1

Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

10.2

De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

10.3

De professioneel die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.

10.4

Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

10.5

Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 129 Brussel

e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Bijzondere verkoopvoorwaarden voor pakketreizen & gekoppelde reizen Parmentier Travel – Beleefvakantie.be

Deze bijzondere voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen en op de maatregelen van de wet van 21 november 2017 en vormen een integrerend deel van het contract.

Pakketreizen & Gekoppelde reizen
Als we even gedetailleerd te werk gaan in de verkoop van forfaitreizen, kunnen we niet verantwoordelijk worden gesteld bij de beoefening van reisdiensten. Als we als organisator handelen volgens de Wet, zijn volgende bijzondere voorwaarden van toepassing.

1. Offertes
De aanbiedingen worden opgesteld te goeder trouw in functie van de beschikbare gegevens.
We hebben het recht om aantoonbare materiële fouten te corrigeren in precontractuele info en in het contract. Er is expliciet overeengekomen door de partijen dat de precontractuele informatie aangepast kan worden na het afsluiten van het contract. Alle informatie die telefonisch wordt meegedeeld, is steeds onder voorbehoud.
2. Bedrag en betalingscondities
Wij hebben het recht om de prijs aan te passen (Wetsart. 19). De calculatiemethode van de herziening van de prijs is volgende: verhoging van de prijs opgelegd door de dienstverlener of een lokale autoriteit. De prijs bevat wat bepaald is in het reiscontract. Het bevat niet de toelagen die gevraagd werden door de reiziger of opgelegd door de autoriteiten. Het bevat niet de eventuele brandstoftoelagen of nieuwe taxen die ons op de dag van de overeenkomst met de reiziger nog onbekend zijn. Wij behouden ons het recht voor om materiële fouten te corrigeren.
De datum die aangehouden wordt voor de basis van de berekening van taxen en kosten van de overeengekomen prijs zonder eventuele toeslag, is de datum van akkoord van de reiziger op het verkoopcontract.
3. Betaling van het bedrag
De waarde van de prijzen en vluchten die inbegrepen zijn in de reis, zijn steeds volledig te betalen bij de reservatie.
Voor de overige prestaties en diensten, als het vertrek:
– verder dan 30 dagen na de reservatiedatum ligt, zal het voorschot min. 30% bedragen van het bedrag in kwestie
– tussen 10 en 30 dagen na de reservatiedatum ligt, zal het voorschot min. 50% bedragen van het bedrag in kwestie
– minder dan 10 dagen na de reservatiedatum ligt, 100% van de prijs van reservatie.
Alle verschuldigde bedragen en sommen zijn cash te betalen. Er wordt geen enkel uitstel voor betaling gegeven. Het agentschap behoudt zich het recht voor om te annuleren, zonder ingebrekestelling, op de werkdag die voorafgaat aan de datum waarop het annulatiebedrag het totaalbedrag waarover het agentschap reeds beschikt, overschrijdt. In geval van achterstallige betaling van één dag, kan het agentschap zonder ingebrekestelling het contact van rechtswege opzeggen. De eventuele verliezen en intresten zijn van rechtswege verschuldigd en deze kunnen niet hoger zijn dan € 50 per deelnemer. Bovendien zullen de annulatiekosten zoals bepaald onder het punt “Opzegging door de reiziger”, aangerekend worden en moeten deze door de inschrijver van het contract betaald worden.
4. Opzegging door de reiziger
De reiziger kan het contract opzeggen door middel van de betaling van de opzeggingskosten of geautoriseerde forfaitaire kosten (Wetsart. 29)
– voor een annulatie die meer dan 30 dagen voor het vertrek plaatsvindt, is dit een minimum van 15% van de prijs van de reis. De prijs van de vluchten moet steeds voor 100% betaald worden. Er kan een administratieve forfaitaire schadevergoeding gevraagd worden van € 50,00. Het geheel van de kost door annulatie vanwege de reiziger kan niet hoger zijn dan 100% van de prijs van de reis.
– voor de andere gevallen (annulatie of niet opdagen op de dag van vertrek), is dit 100% van de totaalprijs van de reis.
De opzegging kan gebeuren per mail of per aangetekend schrijven. De datum die geldig is en dienst doet voor de opzegging, zal altijd de werkdag zijn die volgt op de effectieve ontvangst van het aangetekend schrijven of de ontvangstbevestiging van de mail. Een mail waarvan wij geen ontvangstbevestiging hebben, kan in geen geval beschouwd worden als een geldige opzeg.
Wij behouden ons het recht voor om de prijs terug de vorderen van de reis zonder de kostenbesparingen en de inkomsten die gegenereerd werden door een korting ter beschikking van de reisdiensten.
5. Aanpassingen door de reiziger
– De reiziger heeft het recht om het contract aan te passen. De kosten van de aanpassing zullen bepaald worden op volgende manier: gevraagde aanpassingskosten van de aanbieders + € 50,00.
6. Stopzetting van het contract
– De reiziger heeft het recht om het contract stop te zetten. De kosten van de stopzetting zullen bepaald worden op volgende manier: gevraagde stopzettingskosten van de aanbieders + € 50,00.
7. Niet-conformiteit
De reiziger is verplicht om elke vastgestelde niet-conformiteit ter plaatse te melden.
Opdat de klacht geldig is en correct behandeld zal worden, is de reiziger die de klacht gedetailleerd heeft, verplicht om steeds een kopie van de klacht aan de organisator te bezorgen.
8. Significante wijzigingen
In geval van significante wijzigingen aan het contract, heeft de reiziger het recht om te reageren binnen de 4 werkuren van het verzenden van deze informatie door de organisator (Wetsart. 26)
9. Verantwoordelijkheid
De organisator is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de reisdiensten.
De verantwoordelijkheid in geval van een niet-conformiteit is beperkt tot een maximum van drie keer de prijs van de reis, behalve in geval van lichamelijk letsel of schade die opzettelijk of door nalatigheid werd veroorzaakt.
10. Algemene info over paspoorten en visa
Alle deelnemers aan de reis moeten in bezit zijn van de correcte documenten met voldoende geldige geldigheidsdata. Het paspoort moet geldig zijn tot 6 maanden na de datum van terugreis van de reiziger. De aanvullende documenten, afhankelijk van het land, kunnen opgevraagd worden en zijn noodzakelijk tijdens de hele reis.
De inschrijver (de persoon die de reis reserveert) is verplicht om de nationaliteit van de reizigers mee te delen. Niet-Belgische reizigers zijn verplicht om zich te informeren bij hun ambassade. Wij verwerpen elke verantwoordelijkheid over de informatie die gegeven wordt door deze organisaties.
11. Gezondheid
De reiziger is verplicht om zich te informeren over zijn/haar gezondheidstoestand en om zich in orde te stellen met eventuele verplichtingen.
12.Verzekering insolvabiliteit
Conform de wet, zijn wij verzekerd tegen onze insolvabiliteit bij de firma MS-Amlin.
13. Bijstand
– Vermelding van naam/adres/telefoonnummer/e-mail waarmee de reiziger de organisator kan contacteren indien hij/zij hulp nodig heeft of in geval van een klacht
14. Diversen en uurregeling
De uren zijn meegedeeld onder voorbehoud. De reiziger moet zich informeren over eventuele wijzigingen over zijn/haar vlucht. De passagiers zijn verplicht om tijdig aanwezig te zijn om aan boord te gaan. In geval van verlies/beschadiging van de bagage, is de passagier verplicht om dit onmiddellijk te melden aan de luchthaven. De lijst van verboden luchtvaartmaatschappijen, is beschikbaar op volgend adres: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/search_enDe effectieve identiteit van de reiziger zal meegedeeld worden op de reisdocumenten (EU Verordening 2111/2005)
15. Rechtsgeschillen
– Voor elk geschil heeft u de mogelijkheid om:
– ons te contacteren
– de Geschillencommissie Reizen te contacteren (minnelijke schikking en arbitrage)
Secretariaat van de “Cel minnelijke schikking”: tel.: 02 277 61 80, e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
Secretariaat van het arbitragecollege en algemeen secretariaat van de GCR: tel.: 02/2776215 (9h à 12h) e-mail : reisgeschillen@clv-gr.be
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
– U kunt eveneens het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de EU raadplegen via: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR
– In geval van geschillen die niet binnen de competentie van de Geschillencommissie Reizen vallen, is enkel de rechtbank van Kortrijk de competente rechtbank.
16. GDPR
Uw agentschap behandelt uw persoonsgegevens zoals meegedeeld in zijn beleid met betrekking tot gegevensbescherming. Zoals voorzien door de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u op elk moment het recht om kosteloos in te gaan tegen de behandeling van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, heeft u het recht op toegang tot uw persoonlijke informatie en het recht op wijziging alsook, in voorkomend geval, het recht op schrapping. U kunt zich hiervoor richten tot het agentschap, per schrijven of per mail en door middel van uw identiteitsbewijs.
Desalniettemin zijn wij om juridische redenen, omwille van de strijd tegen criminologie en terrorisme alsook omwille van boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, verplicht om bepaalde informatie te bewaren en door te geven, vooral deze met betrekking tot PNR. Hetzelfde geldt voor alle informatie die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van het dossier.
17. Domiciliekeuze
Degene die de reis boekt, geeft aan het reisagentschap de uitdrukkelijke toestemming om hem/haar te vertegenwoordigen voor alle verslagen bij reisaanbieders en -organisaties en voornamelijk om in zijn/haar naam de/het reisdocument(en) te ondertekenen die afgeleverd is/zijn door de reisaanbieder en -organisator. Degene die de reis boekt, doet een domiciliekeuze aan het adres van het reisagentschap.