Download hier de algemene en bijzondere reisvoorwaarden

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor reisdienstovereenkomsten en afzonderlijke prestaties

Artikel 1:  Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van reisdiensten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst tot stand komt

De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk een reisdienst verkoopt verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:

 1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst
 2. De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, adres en telefoonnummer)
 3. De totale prijs van de reisdienst
 4. Betalingsmodaliteiten
 5. Informatie over de interne klachtenbehandeling
 6. De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het geval van insolventie
 7. De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming en haar contactgegevens.

Artikel 3: Informatie door de reiziger

3.1: De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2: Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Insolventie

4.1: De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke reisdiensten verkoopt stelt een zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt van of namens de reizigers, voor het geval de reisdienst, door de insolventie niet kan worden verleend.

4.2: Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op verzoek van de reiziger zonder vertraging verricht.

Artikel 5: Klachtenregeling

De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger informatie over de interne klachtenbehandeling.

Artikel 6: Verzoeningsprocedure

6.1

Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

6.2

Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

6.3

Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.

6.4

Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

6.5

Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 7: Arbitrage of rechtbank

7.1

Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

7.2

De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

7.3

De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.

7.4

Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

7.5

Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:

telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00

City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

Bijzondere verkoopsvoorwaarden voor reisdienstovereenkomsten en afzonderlijke prestaties

Deze bijzondere voorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen en op de maatregelen van de wet van 21 november 2017 (de Wet) en vormen een integrerend deel van het contract.

Afzonderlijke prestaties:
Als wij afzonderlijke reisprestaties verkopen volgens de Wet, zijn volgende bijzondere voorwaarden van toepassing.

Offertes

De aanbiedingen worden opgesteld te goeder trouw in functie van de beschikbare gegevens. We hebben het recht om aantoonbare materiële fouten te corrigeren in pre contractuele info en in het contract. Er is expliciet overeengekomen door de partijen dat de pre contractuele informatie aangepast kan worden na het afsluiten van het contract. Alle informatie die telefonisch wordt meegedeeld, is steeds onder voorbehoud.

 1. Betaling van het bedrag

De waarde van de prijzen en vluchten die inbegrepen zijn in de reis, zijn steeds volledig te betalen bij de reservatie.
Voor de overige prestaties en diensten, als het vertrek:
– verder dan 45 dagen na de reservatiedatum ligt, zal het voorschot min. 30%
bedragen van het bedrag in kwestie
– tussen 10 en 45 dagen na de reservatiedatum ligt, zal het voorschot min. 50%
bedragen van het bedrag in kwestie
– minder dan 10 dagen na de reservatiedatum ligt, 100% van de prijs van reservatie.

Alle verschuldigde bedragen en sommen zijn cash te betalen. Er wordt geen enkel uitstel voor betaling gegeven. Het agentschap behoudt zich het recht voor om te annuleren, zonder ingebrekestelling, op de werkdag die voorafgaat aan de datum waarop het annulatiebedrag het totaalbedrag waarover het agentschap reeds beschikt, overschrijdt.

In geval van achterstallige betaling van één dag, kan het agentschap zonder ingebrekestelling het contact van rechtswege opzeggen. De eventuele verliezen en intresten zijn van rechtswege verschuldigd en deze kunnen niet hoger zijn dan € 50 per deelnemer. Bovendien zullen de annulatiekosten zoals bepaald onder het punt “Opzegging door de reiziger”, aangerekend worden en moeten deze door de inschrijver van het contract betaald worden.

 1. Opzegging, aanpassing of stopzetting door de reiziger
  De reiziger kan enkel opzeggen indien de aanbieder dit goedkeurt en onder diens voorwaarden.
  De vergoeding van de ondernemer blijft verworven. Indien het mogelijk is, kan de opzegging gebeuren per mail of per aangetekend schrijven. De datum die geldig is en dienst doet voor de opzegging, zal altijd de werkdag zijn die volgt op de effectieve ontvangst van het aangetekend schrijven of de ontvangstbevestiging van de mail. Een mail waarvan wij geen ontvangstbevestiging hebben, kan in geen geval beschouwd worden als een geldige opzeg.
  Wij behouden ons het recht voor om de prijs terug de vorderen van de reis zonder de kostenbesparingen en de inkomsten die gegenereerd werden door een korting ter beschikking van de reisdiensten.
 2. Verantwoordelijkheid
  De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de beoefening van reisdiensten. Hij is aan geen enkele informatieplicht onderworpen wat betreft paspoorten en visa of gezondheid
 3. Verzekering insolvabiliteit
  Parmentier Travel is verzekerd tegen financieel onvermogen bij de firma Amlin
 4. Diefstal, Uurregeling, schade
  Meegedeelde tijdsregelingen zijn steeds onder voorbehoud
  De reizigers zijn verplicht zich tijdig aan te melden om aan boord te gaan
  De reizigers zijn verplicht om aan de luchthaven elk(e) verlies/beschadiging van bagage te melden.
  Wij staan het gebruik en/of de verkoop van tickets van luchtvaartmaatschappijen op de zwarte lijst van de Europese instanties niet toe. Deze lijst is beschikbaar op: https://ec.europa.eu/transport/modes/air/safety/air-ban/search_en
  De effectieve identiteit van de reiziger zal meegedeeld worden op de reisdocumenten (EU Verordening 2111/2005)
 5. Rechtsgeschillen
  – Voor elk geschil heeft u de mogelijkheid om:
  – ons te contacteren
  – de Geschillencommissie Reizen te contacteren (minnelijke schikking en
  arbitrage) Secretariaat van de “Cel minnelijke schikking”: tel.: 02 277 61 80,
  e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be
  Secretariaat van het arbitragecollege en algemeen secretariaat van de GCR:
  tel.: 02/2776215 (9h à 12h) e-mail : reisgeschillen@clv-gr.be
  City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel

– U kunt eveneens het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de EU raadplegen via: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=NL

– In geval van geschillen die niet binnen de competentie van de Geschillencommissie Reizen vallen, is enkel de rechtbank van Kortrijk de competente rechtbank.

 1. GDPR
  Uw agentschap behandelt uw persoonsgegevens zoals meegedeeld in zijn beleid met betrekking tot gegevensbescherming. Zoals voorzien door de wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft u op elk moment het recht om kosteloos in te gaan tegen de behandeling van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, heeft u het recht op toegang tot uw persoonlijke informatie en het recht op wijziging alsook, in voorkomend geval, het recht op schrapping. U kunt zich hiervoor richten tot het agentschap, per schrijven of per mail en door middel van uw identiteitsbewijs.
  Desalniettemin zijn wij om juridische redenen, omwille van de strijd tegen criminologie en terrorisme alsook omwille van boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, verplicht om bepaalde informatie te bewaren en door te geven, vooral deze met betrekking tot PNR.
  Hetzelfde geldt voor alle informatie die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van het dossier.
 2. Domiciliekeuze
  Degene die de reis boekt, geeft aan het reisagentschap de uitdrukkelijke toestemming om hem/haar te vertegenwoordigen voor alle verslagen bij reisaanbieders en -organisaties en voornamelijk om in zijn/haar naam de/het reisdocument(en) te ondertekenen die afgeleverd is/zijn door de reisaanbieder en -organisator. Degene die de reis boekt, doet een domiciliekeuze aan het adres van het reisagentschap.