Privacy beleid Parmentier Travel/Beleefvakantie

PRI­VA­CY STA­TE­MENT

Deze web­si­te is ei­gen­dom van Parmentier Travel EN MAAKT GEEN GEBRUIK VAN COOKIES

Con­tact­ge­ge­vens en Maat­schap­pe­lijk zetel:
Wittebolle Nathalie hier­na: “Parmentier Travel” of de “Ver­wer­kings ­ver­ant­woor­de­lij­ke”
per adres: Baron de Pélichystraat 11 te 8870 IZEGEM
Te­le­foon: +32 51 31 52 39 Email: info@beleefvakantie.be

Door de toe­gang tot en het ge­bruik van de web­si­te ver­klaart u zich uit­druk­ke­lijk ak­koord met het vol­gen­de Pri­va­cy Sta­te­ment.

Waar­om deze Pri­va­cy Ver­kla­ring?

Parmentier Travel hecht be­lang aan de be­scher­ming van uw pri­va­cy en per­soons­ge­ge­vens. Hoe­wel de mees­te in­for­ma­tie op deze site be­schik­baar is zon­der dat er per­soon­lij­ke ge­ge­vens moe­ten wor­den ver­strekt, is het mo­ge­lijk dat de ge­brui­ker om per­soon­lij­ke in­for­ma­tie ge­vraagd wordt. Deze in­for­ma­tie wordt uit­slui­tend ge­bruikt en ver­werkt in over­een­stem­ming met de Pri­va­cy­wet en de an­de­re re­le­van­te vi­ge­ren­de wet­te­lij­ke voor­schrif­ten. Ie­de­re ver­wij­zing in deze Pri­va­cy­ver­kla­ring naar de ‘Pri­va­cy­wet’ be­te­kent een ver­wij­zing naar de Wet van 8 de­cem­ber 1992 tot be­scher­ming van de per­soon­lij­ke le­vens­sfeer ten op­zich­te van de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens. Ie­de­re ver­wij­zing naar de Ver­or­de­ning is een ver­wij­zing naar de ver­or­de­ning van 27 april 2016 be­tref­fen­de de be­scher­ming van na­tuur­lij­ke per­so­nen in ver­band met de ver­wer­king van per­soons­ge­ge­vens en be­tref­fen­de het vrije ver­keer van die ge­ge­vens (AVG of GDPR). Uw ge­ge­vens wor­den in geen geval over­ge­maakt aan der­den voor mar­ke­ting doel­ein­den.

Met deze Pri­va­cy­ver­kla­ring wil Parmentier Travel de ge­brui­ker van onze web­si­te wij­zen op even­tu­e­le ver­wer­kings­ han­de­lin­gen en op de rech­ten van de ge­brui­ker. Door ge­bruik te maken van onze web­si­te ver­leent de ge­brui­ker im­pli­ciet toe­stem­ming in­za­ke mo­ge­lij­ke ver­wer­kings­ han­de­lin­gen.

Het is mo­ge­lijk dat ons pri­va­cy­ be­leid in de toe­komst vat­baar is voor aan­pas­sin­gen en wij­zi­gin­gen. Deze zul­len dui­de­lijk ge­maakt wor­den in onze Pri­va­cy­ver­kla­ring.

Soor­ten per­soons­ ge­ge­vens

Parmentier Travel kan vol­gen­de per­soons­ge­ge­vens ver­za­me­len en ver­wer­ken:

-Naam
-Voor­naam
-Be­drijfs­adres
-E-mail­adres
-Te­le­foon­num­mer
-Be­drijfs­naam
-Cor­res­pon­den­tie­ ge­ge­vens met en uit­gaan­de van Parmentier Travel
-an­de­re ge­ge­vens die u aan Parmentier Travel ver­strekt in het kader van een sa­men­wer­king

Parmentier Travel ver­za­melt te­vens au­to­ma­tisch ano­nie­me in­for­ma­tie be­tref­fen­de het ge­bruik dat u maakt van de Web­si­te. Zo zal Parmentier Travel, bij­voor­beeld, au­to­ma­tisch log­gen welke on­der­de­len u be­zoekt van de Web­si­te, van welke web­brow­ser u ge­bruik maakt, als­ook wat uw IP-adres is. Wij kun­nen u niet iden­ti­fi­ce­ren op grond van deze ge­ge­vens, maar het laat Parmentier Travel toe om sta­tis­tie­ken op te maken be­tref­fen­de het ge­bruik van de Web­si­te, als­ook om meer ge­rich­te com­mu­ni­ca­tie te ver­zen­den.

Wijze van ver­za­me­ling per­soons­ge­ge­vens

Deze per­soons­ge­ge­vens wor­den ver­za­meld in het kader van:

-een sa­men­wer­king met Parmentier Travel
-be­zoek van de web­si­te
-het in­schrij­ven voor de nieuws­brief
-cor­res­pon­den­tie met en uit­gaan­de van Parmentier Travel
-het op­vra­gen van een of­fer­te en het versturen van documenten zoals bestelbon en factuur
-De door Parmentier Travel ver­za­mel­de per­soons­ge­ge­vens wor­den uit­druk­ke­lijk en vrij­wil­lig door u ver­strekt.

Doel van de ver­wer­king

Parmentier Travel ver­za­melt uw per­soons­ge­ge­vens slechts voor één over­koe­pe­lend doel, na­me­lijk ie­de­re ge­brui­ker van onze Web­si­te een vei­li­ge, op­ti­ma­le en per­soon­lij­ke ge­brui­ker­s­ er­va­ring te bie­den. De ver­za­me­ling van per­soons­ge­ge­vens wordt uit­ge­brei­der naar­ma­te de ge­brui­ker in­ten­sie­ver ge­bruik maakt van de web­si­te en de bij­ho­ren­de dien­sten van de Parmentier Travel.

Deze ge­ge­vens­ver­wer­king is dus es­sen­ti­eel voor de wer­king van de Web­si­te en de daar­bij ho­ren­de dien­sten.

De ver­wer­king ge­beurt slechts voor vol­gen­de (in­ter­ne) doel­ein­den:

-Het aan­bie­den en ver­be­te­ren van de ge­per­so­na­li­seer­de en al­ge­me­ne dienst­ver­le­ning van de ver­wer­kings ­ver­ant­woor­de­lij­ke; aan­bod van in­for­ma­tie, nieuws­brie­ven en aan­bie­din­gen die nut­tig en/of nood­za­ke­lijk zijn voor de ge­brui­ker en het ver­le­nen van on­der­steu­ning en in -het kader van di­rect mar­ke­ting.

-Het aan­bie­den en ver­be­te­ren van de aan­ge­le­ver­de dien­sten.

-De de­tec­tie van en be­scher­ming tegen frau­de, fou­ten en/of cri­mi­ne­le ge­dra­gin­gen.

-Sta­tis­ti­sche doel­ein­den.

De per­soons­ge­ge­vens wor­den enkel ver­werkt voor in­tern ge­bruik door  Parmentier Travel. Parmentier Travel heeft alle mo­ge­lij­ke ju­ri­di­sche en tech­ni­sche voor­zor­gen ge­no­men om on­ge­oor­loof­de toe­gang en ge­bruik te ver­mij­den.

Open­baar­ma­king per­soons­ge­ge­vens aan der­den

Parmentier Travel zal uw per­soons­ge­ge­vens niet open­baar maken aan der­den, ten­zij wan­neer het nood­za­ke­lijk is in kader van het ver­le­nen van de dien­sten van Parmentier Travel en de op­ti­ma­li­se­ring daar­van (zoals maar niet be­perkt tot ver­wer­king van be­ta­lin­gen, da­ta­ba­se ma­na­ge­ment). In­dien het nood­za­ke­lijk is dat Parmentier Travel in dit kader uw per­soons­ge­ge­vens open­baar maakt aan der­den, is de be­tref­fen­de derde par­tij ver­plicht om uw per­soons­ge­ge­vens te ge­brui­ken in over­een­stem­ming met de be­pa­lin­gen van deze Pri­va­cy Ver­kla­ring.

In alle ove­ri­ge ge­val­len zal Parmentier Travel uw per­soons­ge­ge­vens niet ver­ko­pen, ver­hu­ren of door­ge­ven aan derde par­tij­en

Op­slag van per­soons­ge­ge­vens

Ten­zij wan­neer een lan­ge­re be­waar­ter­mijn ver­eist of ge­recht­vaar­digd is door de wet of door de na­le­ving van een an­de­re wet­te­lij­ke ver­plich­ting, be­waart  Parmentier Travel uw per­soons­ge­ge­vens slechts ge­du­ren­de de pe­ri­o­de die nood­za­ke­lijk is voor het be­ha­len en het ver­vul­len van de doe­len, zoals be­schre­ven in de Pri­va­cy Ver­kla­ring onder ‘doel van de ver­wer­king’.

Coo­kies

Parmentier Travel maakt géén gebruik van Cookies op haar websites.

Rech­ten van de ge­brui­ker

  1. Ga­ran­tie van een recht­ma­ti­ge en vei­li­ge ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens

De ver­wer­kings ­ver­ant­woor­de­lij­ke ver­werkt uw per­soons­ge­ge­vens steeds eer­lijk en recht­ma­tig. Dit houdt de vol­gen­de ga­ran­ties in:

Uw per­soons­ge­ge­vens wor­den enkel con­form de om­schre­ven en ge­recht­vaar­dig­de doel­ein­den van de Ver­or­de­ning ver­za­meld en ver­werkt.

Uw per­soons­ge­ge­vens wor­den enkel ver­za­meld en ver­werkt voor zover dit toe­rei­kend, ter zake die­nend en niet over­ma­tig is.

Uw per­soons­ge­ge­vens wor­den slechts be­waard zo­lang dit nood­za­ke­lijk is om onze dienst aan te bie­den.

De ri­si­co’s van een toe­val­li­ge of on­ge­oor­loof­de ver­nie­ti­ging, toe­val­lig ver­lies, de wij­zi­ging van of de toe­gang tot, of ie­de­re an­de­re niet toe­ge­la­ten ver­wer­king wor­den tot een mi­ni­mum ge­re­du­ceerd. Bij in­braak in haar in­for­ma­ti­ca ­sys­te­men zal de ver­wer­kings ­ver­ant­woor­de­lij­ke on­mid­del­lijk alle mo­ge­lij­ke maat­re­ge­len nemen om de scha­de tot een mi­ni­mum te be­per­ken.

  1. Recht op in­za­ge/rec­ti­fi­ca­tie/wis­sen van uw per­soons­ge­ge­vens

In­dien u uw iden­ti­teit be­wijst, be­schikt u over een recht om van de ver­wer­kings ­ver­ant­woor­de­lij­ke uit­sluit­sel te ver­krij­gen over het al dan niet ver­wer­ken van uw per­soons­ge­ge­vens. Wan­neer de ver­wer­kings ­ver­ant­woor­de­lij­ke uw ge­ge­vens ver­werkt, hebt u bo­ven­dien het recht om in­za­ge te ver­krij­gen van deze per­soons­ge­ge­vens. U hebt daar­bij het recht om in­for­ma­tie te krij­gen over de ver­wer­kings­ doel­ein­den, de ca­te­go­rieën per­soons­ge­ge­vens die ver­werkt wor­den, de ont­van­gers van de per­soons­ge­ge­vens, de cri­te­ria om de ter­mijn te be­pa­len ge­du­ren­de welke uw per­soons­ge­ge­vens zul­len wor­den op­ge­sla­gen en de rech­ten die u kunt uit oe­fe­nen over­een­kom­stig de Ver­or­de­ning.

On­nauw­keu­ri­ge of on­vol­le­di­ge per­soons­ge­ge­vens kun­nen steeds ver­be­terd of uit­ge­wist wor­den. U kunt uw recht op ver­be­te­ring uit­oe­fe­nen door een aan­vul­len­de ver­kla­ring te ver­strek­ken aan de ver­wer­kings­ ver­ant­woor­de­lij­ke. De ver­wer­kings­ ver­ant­woor­de­lij­ke zal hier­aan ge­volg geven bin­nen één (1) maand na het ont­van­gen van de aan­vul­len­de ver­kla­ring. Het is even­wel mo­ge­lijk dat de ver­wij­der­de per­soons­ge­ge­vens nog tij­de­lijk be­waard wor­den, zon­der zicht­baar te zijn voor de ge­brui­ker.

U hebt daar­en­bo­ven het recht om zon­der on­re­de­lij­ke ver­tra­ging uw per­soons­ge­ge­vens door ons te laten wis­sen. U kunt slechts be­roep doen op dit recht in de hier­na­vol­gen­de ge­val­len:

Wan­neer uw per­soons­ge­ge­vens niet lan­ger nodig zijn voor de doel­ein­den waar­voor zij zijn ver­za­meld of ver­werkt; of

Wan­neer u uw toe­stem­ming in­trekt en geen an­de­re rechts­grond be­staat voor de ver­wer­king; of

Wan­neer be­zwaar wordt ge­maakt tegen de ver­wer­king en geen pre­va­le­ren­de dwin­gen­de ge­recht­vaar­dig­de gron­den voor de ver­wer­king be­staan; of

Wan­neer de per­soons­ge­ge­vens on­recht­ma­tig zijn ver­werkt; of

Wan­neer uw ge­ge­vens moe­ten wor­den ge­wist over­een­kom­stig een wet­te­lij­ke ver­plich­ting.

De ver­wer­kings­ver­ant­woor­de­lij­ke be­oor­deelt de aan­we­zig­heid van een van de voor­noem­de ge­val­len.

  1. Recht op be­per­king van/be­zwaar tegen de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens

U heeft het recht om een be­per­king van de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens te ver­krij­gen:

Ge­du­ren­de de pe­ri­o­de die de ver­wer­kings ­ver­ant­woor­de­lij­ke nodig heeft om de juist­heid van de per­soons­ge­ge­vens te con­tro­le­ren, in geval van be­twis­ting; of

Wan­neer de ge­ge­vens­ver­wer­king on­recht­ma­tig is en u ver­zoekt tot een be­per­king van de ver­wer­king in plaats van het wis­sen van de per­soons­ge­ge­vens; of

Wan­neer de ver­wer­kings ­ver­ant­woor­de­lij­ke uw per­soons­ge­ge­vens niet meer nodig heeft voor de ver­wer­kings­ doel­ein­den, maar u heeft de per­soons­ge­ge­vens nodig voor een rechts­vor­de­ring;

Ge­du­ren­de de pe­ri­o­de die de ver­wer­kings ­ver­ant­woor­de­lij­ke nodig heeft om de aan­we­zig­heid van de gron­den voor het wis­sen van per­soons­ge­ge­vens te be­oor­de­len.

U heeft bo­ven­dien te allen tijde het recht om van­we­ge de met uw spe­ci­fie­ke si­tu­a­tie ver­band hou­den­de re­de­nen, be­zwaar te maken tegen de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens.

 

  1. Recht  op ge­ge­vens ­over­draag­baar­heid

U heeft het recht om de aan de ver­wer­kings ­ver­ant­woor­de­lij­ke ver­strek­te per­soons­ge­ge­vens in een ge­struc­tu­reer­de, gang­ba­re vorm te ver­krij­gen. Daar­naast heeft u het recht om deze per­soons­ge­ge­vens over te dra­gen aan een an­de­re ver­wer­kings ­ver­ant­woor­de­lij­ke wan­neer de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens lou­ter rust op uw toe­stem­ming.

  1. Recht op het in­trek­ken van mijn toe­stem­ming/recht om klacht in te die­nen

U heeft het recht om te allen tijde uw toe­stem­ming in te trek­ken. Daar­naast heeft u het recht om een klacht in te die­nen be­tref­fen­de de ver­wer­king van uw per­soons­ge­ge­vens door de ver­wer­kings­ ver­ant­woor­de­lij­ke bij de Bel­gi­sche Com­mis­sie voor de Be­scher­ming van de Per­soon­lij­ke Le­vens­sfeer.

In­dien u wenst uw rech­ten uit te oe­fe­nen  zal Parmentier Travel hier­aan ge­volg geven bin­nen één maand na het ont­van­gen van een schrif­te­lij­ke, ge­da­teer­de en on­der­te­ken­de aan­vraag aan Parmentier Travel, Baron de Pélichystraat 11 te Izegem of via email info@beleefvakantie.be, mits be­wijs van iden­ti­teit (kopie iden­ti­teits­kaart).

VRA­GEN OF OP­MER­KIN­GEN

Mocht u na het lezen van onze Dis­clai­mer en ons Pri­va­cy­be­leid toch nog vra­gen of op­mer­kin­gen heb­ben dan kunt u steeds con­tact op­ne­men per mail info@beleefvakantie.be of per gekend adres.