Algemene voorwaarden

DE ALGEMENE VOORWAARDEN GESCHILLEN COMMISSIEREIZEN PARMENTIER TRAVEL BELEEFVAKANTIE.BE

Algemene reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor reisdienstovereenkomsten Parmentier Travel – Beleefvakantie.be

Artikel 1:  Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van reisdiensten die vanaf 1 juli 2018 worden geboekt en worden geregeld door de Wet betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten van 21 november 2017.

Artikel 2: Informatie aan de reiziger vooraleer een reisdienstovereenkomst tot stand komt
De organisator of de doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijk een reisdienst verkoopt verstrekt aan de reiziger de volgende informatie:

 1. De voornaamste kenmerken van de reisdienst
 2. De identiteit van de onderneming (ondernemingsnummer, handelsnaam, adres en telefoonnummer)
 3. De totale prijs van de reisdienst
 4. Betalingsmodaliteiten
 5. Informatie over de interne klachtenbehandeling
 6. De bescherming waarop hij aanspraak kan maken in het geval van insolventie
 7. De naam van de entiteit die instaat voor die bescherming en haar contactgegevens.

Artikel 3: Informatie door de reiziger
3.1: De persoon die de reisdienstovereenkomst afsluit, moet aan de organisator en de doorverkoper alle nuttige inlichtingen verstrekken omtrent hemzelf en zijn medereizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.

3.2: Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de organisator en/of doorverkoper, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Insolventie
4.1: De organisator of doorverkoper die als tussenpersoon afzonderlijke reisdiensten verkoopt stelt een zekerheid voor de terugbetaling van alle bedragen die hij ontvangt van of namens de reizigers, voor het geval de reisdienst, door de insolventie niet kan worden verleend.

4.2: Voor niet-uitgevoerde reisdiensten worden terugbetalingen op verzoek van de reiziger zonder vertraging verricht.

Artikel 5: Klachtenregeling
De organisator en/of doorverkoper verstrekt aan de reiziger informatie over de interne klachtenbehandeling.

Artikel 6: Verzoeningsprocedure
6.1: Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

6.2: Mislukt deze poging tot minnelijke regeling, dan kan elk van de betrokken partijen aan de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

6.3: Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen.

6.4: Overeenkomstig de in het reglement beschreven procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

6.5: Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.

Artikel 7: Arbitrage of rechtbank
7.1: Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan kan de eisende partij desgewenst een arbitrageprocedure instellen voor de Geschillencommissie Reizen of een procedure aanhangig maken voor de rechtbank.

7.2: De reiziger kan nooit verplicht worden de bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen te aanvaarden, noch als eisende noch als verwerende partij.

7.3: De organisator of doorverkoper die verwerende partij is kan de arbitrage slechts weigeren indien het door de eisende partij geëiste bedrag méér dan 1250 euro bedraagt. Hij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief of e-mail met ontvangstbewijs waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1251 euro werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen.

7.4: Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart na het indienen van een klacht bij de onderneming zelf en wel zodra vaststaat dat het geschil niet minnelijk kon geregeld worden of zodra 4 maanden zijn verstreken na het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil). Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.

7.5: Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.

Secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
telefoon: 02 277 62 15 of 02 277 61 80 (9u tot 12 u) ; fax: 02 277 91 00
City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
e-mail: reisgeschillen@clv-gr.be

BIJZONDERE VOORWAARDEN PARMENTIER TRAVEL/www.beleefvakantie.be

Artikel 1: Bevoegdheden

Door deze bestelbon te ondertekenen verleent de reiziger aan de reisbemiddelaar de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners en reisorganisator.

Artikel 2: Prijs

 1. Prijzen die mondeling door de reisbemiddelaar worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
 2. De dossiers kunnen onderworpen worden aan dossierkosten, die worden aanbevolen door de beroepsvereniging waarvan de reisbemiddelaar lid is.
 3. Daarenboven zijn dossiers op aanvraag, behalve indien ze in een vaste boeking resulteren, onderworpen aan 20 EUR bijkomende dossierkosten.
 4. Alle vervoersbiljetten en dossiers lager dan 500 EUR zijn steeds onderworpen aan 15 EUR dossierkosten.
 5. Voor het uitwerken van dossiers die afwijken van een standaardprogramma wordt een dossierkost van minimum 50 EUR aangerekend indien deze niet resulteren in de boeking ervan.

Artikel 3: Betalingen

 1. Voorschotten en facturen zijn betaalbaar op de zetel van de reisbemiddelaar, netto en zonder korting, tenzij anders vermeld op het reiscontract. Voor laattijdige betalingen worden 25 EUR administratiekosten aangerekend.
 2. Voorschotten en facturen, die niet op hun vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 100 EUR evenals met de wettelijke intresten vanaf de datum van de vervaldag.

Artikel 4: Formaliteiten

 1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de brochure of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.
 2. Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen een door de gemeente gelegaliseerd attest voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
 3. Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden met de specifieke richtlijnen die door de reisorganisator worden verstrekt. Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften. De reisorganisator aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen van huisdieren.

Artikel 5: Bagage

Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest aan de begeleidende hostess gevraagd.

Artikel 6: Uurregelingen

De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

Artikel 7: Annulering en wijzigingen door de reiziger

 1. Bij annulering dienen de contractueel vastgelegde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht. Behoudens de door de reisorganisator bepaalde annuleringskosten, heeft de reisbemiddelaar het recht zijn kosten aan te rekenen tot een max. van 15 % van de reissom.
 2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de reisorganisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon en dienen vermeerdert te worden met 25 EUR per dossier nl. tot 60 dagen voor de afreis : 15 % van de reissom met een minimum van 40 EUR per persoon; van 60 tot 30 dagen voor de afreis: 25 % van de reissom met een minimum van 100 EUR per persoon; van 30 tot 10 dagen voor de afreis : 50 % van de reissom met een minimum van 200 EUR per persoon; van 8 tot 3 dagen voor afreis : 75 % van de reissom met een minimum van 250 EUR per persoon; minder dan 3 dagen voor afreis of bij niet-aanmelding : 100 % van de reissom.
 3. Wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing.

Tot 30 dagen voor vertrek: 15 EUR per persoon; minder dan 30 dagen :25 EUR per persoon.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, epidemieën, oorlog, enz., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is, zodat ook extra vervoers- of verblijfskosten hiervan het gevolg voor rekening van de reiziger zijn.
 2. De voorwaarden werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend zijn tot zes maanden voor de verschijning ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten zullen deze onmiddellijk na kennisname door de reisorganisator aan de reisbemiddelaar worden meegedeeld.
 3. De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.

Artikel 9: Klachtenregeling

Voor geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.